index
BuiltWithNOF
Logo_final
       • IL-62 M
      • MANUÁL PRO ÚDRŽBU
       • VŠEOBECNĚ
 • iTento manuál je základním dokumentem určujícím objem a Intervaly prací prováděných na letadle,které zajišťuji udržení potřebné spolehlivosti letadla a jeho připravenosti  k letu.

Technickou obsluhu, ošetření a prohlídky letadla musí provádět pracovníci, mající oprávnění na oSetřování daného typu letadla a nesoucí odpovědnost za kvalitní a včasné provedení prací y plném předepsaném rozsahu. ,

Všechny práce na letadla musí být prováděny v souladu s platnou technologii a ostatními obecnými i speciálními normami, směrnicemi a instrukcemi platnými pro tento typ letadla. X prováděni prací musí být použito vhodné nářadí, kontrolně-měřící a pozemní vybaveni.

V případě nesouladu údajů, uvedených v tomto manuálu a v atestátech a instrukcích pro pro
voz jednotlivých letadlových celků, jsou pro stanoveni objemu a intervalů prováděných prací smě
rodatné údaje uvedené v tomto manuálu. *

 • Při provádění technické údržby všech stupňů nutno mimo jiné dodržovat následující zásady:
 • 1. Musí být odstraněny všechny závady zjištěné za letu i na zemi. Let se závadou Je možno uskutečnit pouze v souladu s částí tohoto manuálu "Seznam závad, se kterými je povolen Vzlet".

2. Při provádění technického ošetření "C" a pravidelných prohlídek na mateřském letišti, je nutno kontrolovat počet nelátaných hodin všech částí letadla, agregátů a provozních hmot s omezeným resursem a nedovolit překročeni platných resursů.

3. Po provedení prací spojených s výměnou, montáži či seřizováním detailů, uzlů a agregátů v kterémkoliv systému letadla, je nutno přezkoušet správnou funkci daného systému nebo jeho části. Po provedení prací spojených s odklápěním přístrojových desek je nutno provést kontrolu těsnosti a přezkoušeni funkce membránových přístrojů.

4. Při zjištění mechanických poškození na vnějším povrchu i ve vnitřních prostorech letadla je nutno prohlédnout díly konstrukce, agregáty, potrubí a elektrické vedení nacházející se v oblasti poškozeni a přesvědčit se o jejich neporušenosti a dobrém stavu.

5. Při každé výměně letadlového celku spec. výstroje se na letadlo smi namontovat pouze L.C. nový , opravený, nebo L.C., jehož správná funkce a parametry byly laboratorně ověřeny.

6. Při každé demontáži agregátů a L.C. je nutno se přesvědčit o dobrém stavu příslušných upevňovacích uzlů, přívodů, zástrčkových spojů a tlumících,rámů a po montáži o správném upevnění, zapojeni a zajištění.

7. Provedeni každého stupně technické údržby /obsluhy, ošetření nebo prohlídky/ a provedení víceprací musí být v souladu s platnými normami, potvrzeno do příslušných dokumentů.

8. Pří provádění všech prací na letadle musí být dodržovány platné předpisy a zásady bezpečnosti práce..

1. Strana: 1

 • Změná /5/    23.10. 1981 Číslo: IL 62M

IL-62M

MANUÁL PRO ÚDRŽBU

 • ČASOVÉ INTERVALY

 K zajištění způsobilosti letadel II.-62M se provádí obsluha a údržba, letadel systémem ose-tření a pravidelních prohlídek, prováděných ve stanovených intervalech.

Tato část manuálu stanovuje dovolená Intervaly provozu letadla od posledního ošetření, prohlídky. GO nebo od vyrobení, která nesmějí být v provozu překročeny.

Rozsah prací je dán příslušnými technickými předpisy podle poctu nalítaných hodin, kalendářních lhůt a poetů cyklů. Při stanovení příslušná prohlídky je nutno uvalovat nalítaná hodiny a počty cyklů v násobcích základních Intervalů /300, 900, 1800, 3600 hod./ příslušná prohlídky od vyrobeni nebo opravy. Uvedená tolerance mohou být použity z provodních důvodů ke zvýšeni operativnosti. Další interval vsak musí být pokračováním násobku bez ohledu na použití tolerance.

 • Ha letadlech 0.-62M se provádí následující -obsluha, ošetření a prohlídky:
 • 1. TECHNICKÁ OBSLUHA

1.1. Přijmutí letadla z letu

 • Provádí se bezprostředně po každém přistání letadla.
 • 1.2, Práce pro zajištění stáni
 • Provádějí se po přijmutí letadla s letu při předpokládané  stání letadla delším než 5 hodin,
 • 1.3.. Práce pro zajištění vzletu
 • Provádějí se bezprostřední před každým vzletem letadla;
 • - po provedení těch. ošetření A, nebo B, nebo C
 • - při zpoždění plánovaného odletu o více než S hodin se opakuji.
  • POZNÁMKA V případe potřeby je možná "práce při zajištění vzletu* provádět souběžně s prováděním tech. ošetřeni.
 • 2. TECHNICKÉ  OŠETŘENÍ

2,1. Technická ošetřeni A

 • Provádí se před každým letem, jestliže není prováděno tech. ošetření „B“ nebo „C“. Platnost těch. os. A je 12 hod. Po uplynutí této doby se ošetření opakuje.
   • 2.2. Technická ošetřeni B
   • Provádí se na mateřském letišti.
   • a/ Po příletu na mateřská letiště, byl-ii letoun v provozu mimo mateřská letiště dále
    • než 24 hod., max. vsak 5 kalendářních dnů pokud se neprovádí těch, ošetření C nebo
   • pravidelná prohlídka, b/ Jednou za 24 hod., provádi-li letoun lety s návratem na mateřské letiště, pokud se
   • neprovádí těch. ošetřeni C nebo pravidelná prohlídka, c/ Před letem po provedeni pravidelné prohlídky /PÍ, P2 apod./. d/ Po zkušebním letu.
   • Platnost tech. ošetřeni B je 24 hod. Nedojde-li k odletu do této doby, ošetření se opakuje.
 • Změna /5/ 23. 10. 1981

Strana: 1

Číslo: IL 62M-E4/

    • IL-62 M
    • MANUÁL PRO ÚDRŽBU
     • ČASOVÉ INTERVALY
 • 2.3. Technická ošetřeni c
 • Provádí se na mateřském letišti
 • a/ ne méně než jedenkrát za 15 dní
  • b/ v připadá. Se letová doba od předcházejícího techn. ošetření C nebo od pravidelná prohlídky dosáhne max, 110 hod. Ošetření se provádí podle provozní lhaty, která je dosažena nejdříve.
 • Platnost techn. ošetření C je 24 hod. Nedojde-li k odletu do této doby, provede se ošetření B.
 • 3. PRAVIDELNĚ PROHLÍDKY

Provádějí se podle naletěných hodin draku nebo podle kalendářních lhát dle toho, co se vyčerpá dříve.

3.1. Prohlídka P-l

 • Provádí se po nalétání 300 ± 30 hodin nebo po 4 měsících +- 15 dnech
 • 3.2. Prohlídka P-2
 • Provádí se po nalétání 900 ± 30 hodin nebo po 12 měsících ± 1 měsíc
 • 3.3. Prohlídka P-3
 • Provádí se po nalétání 1800±30 hodin nebo po 24 měsících +- 1 měsíc
 • 3.4. Prohlídka P-4
 • Provádí se po nalátání 3600 ± 30 hodin nebo po 48 měsících ± 1 měsíc.
  • UPOZORNĚNÍ! PŘI PRŮMĚRNÉ DOBĚ LÉTU NA JEDNO PRISTÁNÍ MENŠÍ NEŽ 2 HODINY SE PROHLÍDKY P-l, P-2, P-3 A P-4 NA PODVOZKU, VZTLAKOVÝCH KLAPKÁCH A SPOILERECH PROVÁDĚJÍ V ZÁVISLOSTI NA POCTU PŘISTÁNÍ V NÁSLEDUJÍCÍCH INTERVALECH:
  • a/ PROHLÍDKA P-l PO 100 ± 10 PRIST. b/ PROHLÍDKA P-2 PO 300 ± 10 PŘIST. c/ PROHLÍDKA P-3 PO 9O0 ± 1O PŘIST. d/ PROHLÍDKA P-4 PO 1800 ± 1O PŘIST.
 • 4. OPRAVY LETADLA

SystÉm a intervaly provádění oprav letadel IL-62M budou stanoveny a dLe tohoto manuálu zařazeny dodatečně.

Změna /5/ 23. 10. 1981

Strana:     2

Číslo; II 62M-B4/17

 

 

     • IL-62M MANUÁL PRO ÚDRŽBU
 • TECHNICKÁ OBSLUHA A OŠETŘENÍ

0. Všeobecná část

 • 0.1. Tento manuál předpokládá provádění následujících druhů technické obsluhy a ošetření na letadle :
 • -technickou obsluhu "Přijmutí letadla z letu"
 • - technickou obsluhu "Práce pro zajištěni stání*
 • -technickou obsluhu "Práce pro zajištěni vzletu"
 • -technické ošetření "AI"
 • -technické ošetření "A2"
 • ¨-technické ošetření "B"
 • 0.2. Všechny druhy "Technické obsluhy" jsou 'společné pro drak, pohonnou jednotku a výstroj. Technické ošetření je rozepsáno zvlášť pro jednotlivé stavební části, systémy a výstroj letadla.
 • 0.3. Při provádění všech stupňů "Technického Ošetření" je nutno se seznámit se zápisem v knize.
 • "Hlášení závad letadla", odstranit všechny hlášené i zjištěné závady a způsob odstranění závad zapsat. Let se závadou je možno uskutečnit pouze v -souladu s částí tohoto manuálu
 • "Seznam závad se kterými je povolen vzlet".
 • 0.4. Při provádění technického ošetřeni na libovolném systému letadla je nutno věnovat pozornost možnosti zjištění následujících typických závad:
 • - poškození upevnění, zajištění  ukostření
 • - rysky, promáčknutí, trhliny, deformace
 • -   nepřípustné vůle
 • - korose
 • - uvolněné šroubové a nýtové  spoje
 • - nepřípustné-opotřebeni
 • - poškozený ochranný nátěr
 • - netěsnost systémů a unik kapalin a plynů
 • - poškozená tepelná a. zvuková isolace
 • O.5. Úklid v kabinách, služebních a nákladových prostorech letadla a též mytí částí letadla /povrchu letadla/ motorových gondol podvozků/ nutno provádět dle stavu a dle podmínek provozu tak, aby interiér a exteriér letadla byly s hlediska čistoty neustále ve vyhovujícím stavu.
   • UPOZORNĚNÍ:  PROVEDENÍ TECHNICKÉHO OSETREHÍ A  ZAJIŠŤUJE ZPŮSOBILOST LETADLA K LETU PO DOBU 12 HODIN. PROVEDENÍ TECHNICKÉHO OŠETŘENÍ B NEBO C ZAJIŠŤUJE ZPOSOBILOST LETADLA K LETU PO DOBU 24 HODIN.
 • 1. TECHNICKÁ OBSLUHA
 • 1.1  Přijmutí letadla z letu
  • 1.1.01 Přijměte letadlo na stojánku, pod kola předního podvozku vložte z obou stran špalky a dejte posádce znamení  k zabrždění letadla parkovacími brzdami.
  • 1.1.02  Přesvědčte se  že uzemňovací lanka na vozících hlavních podvozků se dotýkají povrchu stojánky.
  • Strana:1
 • Zmčna /5/  23. 10. 1981 Číslo: IL  62M-
     • IL -62 M
   • MANUÁL PRO ÚDRŽBU
   • TECHNICKÁ OBSLUHA A OŠEŘENÍ
 • 1.1.03        V případě potřeby připojte k letadlu zdroj elektrické energie.
 • 1.1.04 Seznamte se se zápisen v knize "Hlášení závad" a zajistěte odstranění závad.
  • 1.1.5 Přesvědčte se, že ukazatel tvrdého přistání je ve výchozí poloze a je zaplombován.
 • 1.1.6 Prohlídkou  letadla se země se přesvědčte, že během letu a pojížděni nebylo
 •              letadlo poškozeno.
 • 1.1.07    Při stáni letadla nad 2 hodiny nasaďte záslepky na vstupní hrdla motoru a na
  • snímače celkového a statického tlaku. Při špatném počasí /silný vítr, sníh, kroupy, námraza, silný  déšťnasaďte záslepky i při kratším stáni než 2 hodiny.
 • 1.1.08    Podle potřeby vypusťte obsah odpadních nádrží toalet a nádrže propláchněte. Při
  • záporných teplotách vnějšího vzduchu vypusťte vodu z vodovodního'systému, toaletního systému a vyvažovači nádrže.
 • 1.1.09

Po návratu letadla z oblastí Asie, Afriky, Severní a Jižní Ameriky vypusťte zbytek vody z vodovodního systému a proveďte desinfekci vodních nádrží, při provozování letadla mimo uvedené oblasti provádějte vypouštěni vody z vodovodního systému alespoň jednou denně vždy na konci letového dne.

1.2. Práce pro zajištění stání letadla

  • 1.2.1 Nasaďte všechny záslepky a krytky na letadlo, motory a zasuňte koliky do zámků vysunuté polohy podvozku.
 • 1.2.2 V pilotní kabině se přesvědčte, že všechny kohouty, páky, tlačítka a přepínače
  • jsou ve výchozí poloze.
 • 1.2.3 Vytáhněte zátky z drenážních otvoru oken pilotní kabiny a prahu vstupních dveří,
  • 1.2.4  Zavřete okna pilotní kabiny a všechny dveře a, otvory.
    
 •    1.2.5        Vypněte el. spotřebiče a odpojte pozemní, zdroj el. Energie. >
 • 1.2.6       Při teplotě vzduchu -25° C a nižší a plánovaném stání letadla delším než 12 hodin,
  • ' vyjměte z letadla elektrické akumulátory 20ÍIKBN-25. a uložte je v teplám prostředí.
  • i -
  • liž,7 I Pokud nebyly práce dle bodu Z.1.8. provedeny, při j. přijputí letadla z letu, vypusťte obsah odpadních nádrží toalet a vodu z vodovodního systému a vyvažovači nádrže.
    • I
 • 1.3. Práce pro zajištěni vzletu
 • 1.3.01    Připojte k letadlu /pokud byl odpojen/ pozemní zdroj elektrické energie.
  • Před připojením, .zdroje se přesvědčte o čistotě a neporušenosti zásuvek a zástrček na pozemním zdroji a na letadle.
 • 1.3.02  Na mateřském letišti pře4 pálkovým leten a na každém cílovém letišti dálkových
  • tratí proveďte minimálně1 70 min. před plánovaným startem zapnutí soupravy Z-ll dp. dvojitého, vystavení a zadejte souřadnice místa stojánky letadla.
 • 1.3.03  Při' teplotě vzduchu v kabinách letadla nad +25° C proveďte ochlazení a při teplo-
  • tě pod +10° C ohřátí vzduchu v kabinách letadla.
 • 1.3.04       Proveďte kontrolu.vnějšího stavu a úplnosti nouzové výstroje letadla.
  • 1.3.05 Prověřte, zda ve vodní vyvažovači nádrži není voda na požadavek posádky naplňte
   nebo vypusťte vodní vyvažovači nádrž. '
 • Změna /5/ 23. 10. 1981

Strana:  2

Čislo: IL 62M-E4/17

 

     • IL-62 M
  •         MANUÁL PRO ÚDRŽBU
     • technická  obsluha  a  OŠETŘENÍ
  • 1.3.6 Naplňte vodovodní systém vodou a toaletní systém chemickou kapalinou.
   • 1.3.7 Prověřte správnou činnost toaletního a vodovodního systému a těsnost vypouštěcích kohoutů.
  • 1.3.8 Přesvědčte se, že na povrchu letadla není námraza nebo sníh.
  • 1.3.9 Nasuňte  zátky do drenážních otvoru oken pilotní kabiny a prahů vstupních dveří.
  • 1.3.10 Zkontrolujte zapojení řízení přední nohy podvozku.
   • 1.3.11 Přesvědčte se, že kola ocasní opery nejsou vychýlená víc než na  +- 30° a že jsou natočena k zadní části letadla.
   • 1.3.12 V případě, že jsou zašpalkovaná kola hlavního podvozku, pak před plněním paliva a nakládáním letadla odstraňte špalky od kol hlavních noh a podložte jimi kola předního podvozku.
  • 1.3.13     Sejměte všechny záslepky z letadla a motorů. Byly-li použity, vyjměte zajišťovací kolíky se zámků vysunuté         polohy podvozku a předejte je posádce.
   • 1.3.14 Zkontrolujte montáž nákladových sítí, zavřete dveře nákladových prostorů a přesvědčte se o spolehlivosti  jejich zámků.
   • 1.3.15 Při teplotě vnějšího vzduchu  vzduchu  nižší  než 0° c a předchozím stání letadla delším než 5 hodin rukou protočte nízkotlaký rotor každého motoru.
   • 1.3.16 Prohlídkou letadla se země se přesvědčte, že během stání, plnění a nakládání nebylo letadlo poškozeno.
  • 1.3.17     Zajistěte, aby byly volné nebezpečné prostory před a za letadlem.
   • Spolupracujte s posádkou při spouštění  motorů. Na pokyn velitele letadla odpojte -od letadla pozemní zdroj el, energie a odstraňte od kol předního podvozku špalky.
   • Strana:
 • Změna /5/ 23. 10. 1981

Číslo: IL 62M-K4/17

 

 

1. PŘIJMUTÍ LETADLA Z LETU

1.1 Přijměte letadlo na stojánku, pod kola předního podvozku vložte s obou stran špalky a dejte posádce znamení k zabrzdění letadla parkovacími brzdami.

 • 1.2 Přesvědčte se, že uzemňovací lanka na vozících hlavních podvozků se dotýkají povrchu stojánky.
 • 1.3 V případě potřeby připojte k letadlu zdroj elektrické energie.

1.4 Seznamte se se zápisem v knize "Hlášení závad letadla" a zajistěte odstranění závad.
1.5 Přesvědčte se, že ukazatel tvrdého přistání Je ve výchozí poloze a Je zaplombována.

 • 1.6 Prohlídkou letadla ne zemi se přesvědčte, že během letu a pojíždění nebylo letadlo poškozeno.
 • 1.7 Při stání letadla nad 2 hodiny nasaďte záslepky na vstupní hrdla motorů a na snímače celkového a statického tlaku. Při špatném počasí C(silný vítr, sníh, kroupy, námraza, silný déšť) nasaďte záslepky i při kratším stání než 2 hodiny.
 • 1.8 Podle potřeby vypusťte obsah odpadních nádrži toalet a nádrže propláchnete. Při záporných teplotách vnějšího vzduchu vypusťte vodu z vodovodního systému, toaletního systému a vy-važovací nádrže.
 • Vypuštění vody a odpadu proveďte co nejdříve dokud nedojde k ochlazení trupu letadla a průplach proveďte teplou vodou /max. 60°C/.
 • 1.9 Po návratu letadla z oblastí Asie, Afriky, Severní a Jižní Ameriky vypusťte zbytek vody z vodovodního systému a proveďte dezinfekci vodních nádrží. Při provozování letadla mimo uvedeni oblasti provádějte vypouštění vody z vodovodního systému alespoň  jednou denně vždy na konci letového dne,
  • POZNÁMKA: Přijmutí letadla z letu se provádí podle technologického postupu
  •     č. 60-00-7-P-0002
 • 2. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍHO STÁNÍ

2.1 Nasaďte všechny záslepky a krytky na letadlo a motory a zasuňte kolíky do zámků vysunuti

 • polohy podvozku.
 • 2.2 V pilotní kabině zkontrolujte polohu všech ovladačů,

2.3 Vytáhněte zátky z drenážních otvorů oken pilotní kabiny a prahů vstupních dveří.

2.4 Zavřete okna pilotní kabiny a všechny dveře a otvory.

2.5 Vypněte elektrické spotřebiče a odpojte pozemní zdroj elektrická energie.

 • 2.6 Při plánovaném stání letadla delším než 4 hodiny a při teplotě okolního vzduchu -25° c a nižší, vyjměte a letadla akumulátory 20NKBN25(U3) a uložte Je v teplém prostředí.
 • 2.7 Pokud nebyly práce dle bodu 1.6 provedeny při přijmutí letadla z letu, vypusťte obsah odpadních nádrži toalet a vodu z vodovodního systému a vyvažovači nádrže.
  • POZNÁMKA: Práce pro zajištění provozního stání se provádí podle technologického postupu
  • č. 60-00-7-P-0003
  • UPOZORNĚNÍ: PŘI MÍNUSOVÝCH TEPLOTÁCH VENKOVNÍHO VZDUCHU VYPUŠTĚNÍ VODY  A ODPADU A PRŮPLACH  NÁDRŽÍ PROVEĎTE C0 NEJDŘÍVE, ABY NEDOŠLO K JEJÍMU ZAMRZNUTÍ .
 • Změna /7/   15. 7. 1987

                                                   PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU IL-62

 • 3. ZAJIŠTĚNÍ VZLETU
 • 3.1 Připojte k letadlu /pokud byl odpojen/ pozemní zdroj elektrická energie. Před připojením zdroje se přesvědčte o čistotě a neporušenosti zásuvek a zástrček na potemním zdroji a na letadle.
 • 3.8 Na mateřském letišti pře dálkovým letem a na každém sílovém letišti dálkových tratí proveďte minimálně 70 min. před plánovaným startem zapnutí soupravy I-11 do dvojitého vystaveni a zadejte souřadnice místa stojánky letadla.
 • 3*3 Při teplotě vzduchu v kabinách letadla nad +25°C proveďte ochlazeni a při teplotě pod +10°C ohřátí vzduchu v kabinách letadla,
 • 3.4 Proveďte kontrolu vnějšího stavu a úplnosti nouzové výstroje letadla
 • 3.5 Prověřte, zda ve vodní vyvažovačí nádrži není voda. Na požadavek posádky naplňte nebo vypusťte vodní vyvažovači nádrž.
  • UPOZORNĚNÍ: NAPLNĚNÍ VODNÍ VYVAŽOVACÍ NÁDRŽE V ZIMNÍM OBDOBÍ PROVEĎTE JEN TEPLOU VODOU  /MAX..45°C/ AŽÝ PO VYHŘÁTÍ LETOUNU HA PLUSOVÉ TEPLOTY KRÁTCE PŘED ODLETEM.
 • 3.6 Naplňte vodovodní systém vodou a toaletní systém chemickou kapalinou.
 • UPOZORNĚNÍ:  PŘI ZÁPORNÝCH TEPLOTÁCH OKOLNÍHO VZDUCHU PROVEĎTE OPATŘENÍ K VYLOUČENÍ MOŽNOSTI ZAMRZNUTÍ VODY A CHEMICKÉ KAPALINY A TO I V PŘÍPADĚ ZPOŽDĚNÉHO ODLETU. VODU VOD. SYSTÉMU PLŇTE TEPLOU VODOU  /MAX. 60°C/ DO VYHŘÁTÉHO LETADLA. CHEMICKOU KAPALINU PLŇTE ROVNĚŽ DO VYHŘÁTÉHO LETADLA.
 • 3.7 Prověřte správnou činnost toaletního a vodovodního systému a těsnost vypouštěcích kohoutů-
 • 3.8 Přesvědčte se, Łe na povrchu letadla není námraza nebo sníh.
 • 3.9 Nasuňte zátky do drenážních otvorů oken pilotní kabiny a prahů vstupních dveří.

 3.10 Zkontrolujte zapojení řízeni přední nohy podvozku.

 • 3.11 Přesvědčte se, že kola ocasní opery nejsou vychýlená víc než na ±30° a že jsou natočena k zadní části letadla.
 • 3.12 V případě, že jsou zašpalkována kola hlavního podvozku, před plněním paliva a nakládáním letadla odstraňte špalky od kol hlavního podvozku a podložte jimi kola předního podvozku.
 • 3.13 Sejměte všechny záslepky a letadla a motoru. Byly-li použity, vyjměte zajišťovací kolíky ze zámků vysunuté polohy podvozku a předejte je posádce.
 • 3.14 Zkontrolujte montáž nákladových síti, zavřete dveře nákladových prostorů a přesvědčte se o spolehlivosti jejich zámků.
 • 3.15 Při teplotě vnějšího vzduchu nižší než 0°C a předchozím stání letadla delším než 5 h rukou protočte nízkotlaký rotor každého motoru.
 • 3.16 Prohlídkou letadla ze země se přesvědčte, že běhám stáni, plněni a  nakládání nebylo letadlo poškozeno.
 • 3.17 Proveďte odkaleni palivových nádrži.
 • 3.16 Zajistěte, aby byly volné nebezpečná prostory před a za letadlem. Spolupracujte s posádkou při spouštění motorů. Na pokyn velitele letadla odpojte od letadla pozemní zdroj elektrická energie a odstraňte od kol předního podvozku špalky.
   • POZNÁMKA: Práce pro zajištění vzletu se provádí podle technologického postupu
   • č. 60-00-7-P-0004.
 • Změna /7/ 15. 7. 1987 TECHNICKÁ  OBSLUHA LETADEL
[Manual pro údržbu]